Splošni pogoji uporabe

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike spletnih strani Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Uporabnik.Rokus-Klett.si, Seminarji.Rokus-Klett.si, Devetletka.net, Srednja.net, Modra-akademija.si ter Modrijan-izobrazevanje.si in vse oblike uporabe aplikacij ponudnikov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana in Modrijan izobraževanje, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnika«).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnih straneh Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Uporabnik.Rokus-Klett.si, Seminarji.Rokus-Klett.si, Devetletka.net, Srednja.net, Modra-akademija.si in Modrijan-izobrazevanje.si ter v aplikacijah ponudnikov. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate uporabljati aplikacije ponudnikov.

Kot uporabnik spletnih aplikacij se strinjam, da se kot del splošnih pogojev uporabe obravnava tudi predstavitev spletnih strani Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Uporabnik.Rokus-Klett.si, Seminarji.Rokus-Klett.si, Devetletka.net, Srednja.net, Modra-akademija.si in Modrijan-izobrazevanje.si.

Pravila za uporabo vsebin

Za dostop do zaščitenih vsebin na portalu je potrebna registracija, saj lahko te vsebine uporablja le registrirani uporabnik. Kadar je za dostop do vsebin potreben vnos kode, se ta lahko veže le na eno uporabniško ime, ki se določi ob aktivaciji kode.

Uporaba gradiv je možna le v času veljavnosti kode za dostop oz. v času veljavnosti dostopa do gradiv, to je v času od 1. 9. v koledarskem letu, v katerem je bil dostop aktiviran, do 31. 8. v naslednjem koledarskem letu.

Vse vsebine, objavljene v aplikacijah ponudnikov, so njuna last in/ali last njunih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označene z ustreznim virom ali avtorjem. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), ampak je zaščiteno že z nastankom in nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter preostale oblike uporabe avtorskega dela.

Znamke, ki se pojavljajo na straneh portalov, so lahko registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je eden izmed ponudnikov oziroma katera od njunih povezanih družb. Kakršnakoli uporaba teh znamk brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic je izrecno prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Ponudnika si pridržujeta pravico, da pri morebitnih ugotovljenih kršitvah pravic intelektualne lastnine proti kršiteljem ukrepata v skladu z zakonodajo. Kopiranje, distribuiranje ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnikov ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov rokus@rokus-klett.si oz. modrijan@modrijan-izobrazevanje.si

Odgovornost za delovanje

Ponudnika uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamčita, da bo uporaba njunih aplikacij popolnoma neprekinjena, vedno na voljo ali da bo upravičila njihova pričakovanja do aplikacije. Ponudnika prav tako nista odgovorna za telefonske in mrežne povezave ter storitve, s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze vred.

V primeru napak na delovanju storitev ima uporabnik pravico zahtevati, da ponudnik, katerega storitev je predmet napake, odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali ponovno opravi storitev ali vrne plačani znesek. Uporabnik lahko navedene zahtevke uveljavlja le, če ponudnika na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si oz. reklamacije@modrijan-izobrazevanje.si obvesti o napaki najkasneje v 2 mesecih od odkritja napake in v 2 letih od nakupa. Uporabnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da preveri obstoj napake na storitvi. Obvestilo o odstopu mora uporabnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima storitev napako. Če obstoj napake na storitvi ni sporen, ponudnik najpozneje v roku 8 dni ugodi uporabnikovi zahtevi iz prvega stavka tega odstavka. Če je obstoj napake na storitvi sporen, mora ponudnik uporabniku pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu. Vsa obvestila in pošiljke se štejejo za pravočasne, če so oddani najkasneje na zadnji dan roka.

Aplikacije ponudnikov lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ponudnika ne odgovarjata.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Zavezanci za DDV so dolžni ob registraciji navesti tudi svojo davčno številko.

Ponudnika skušata čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti licenc, dobavni roki in cene spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnika podatkov na spletnih straneh ne utegneta popraviti sočasno s spremembo. V takem primeru kupca obvestita o spremembah in mu omogočita preklic ali zamenjavo naročene licence.

Če se cena licence med obdelavo naročila spremeni, bosta ponudnika, kupca o tem obvestila in mu bosta po svojih najboljših močeh skušala v vsakem primeru zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

V spletni prodajalni je možno izključno plačilo po predračunu (predračun kupec prejme po e-pošti), oz. če je plačnik šola, v obliki zbirnega računa.

Naročanje

Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Ob morebitni spremembi oz. preklicu naročila mora kupec ponudnika o tem obvestiti na e-naslov narocila@rokus-klett.si oz. narocila@modrijan-izobrazevanje.si.

Pogodba na daljavo je sestavljena v slovenskem jeziku. Pogodba oz. račun je v fizični obliki shranjen na sedežu ponudnika, s katerim je pogodba sklenjena oz. ki je račun izdal, in ga kupec lahko kadarkoli pisno zahteva.

Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi licenco ali jo namesto njega pridobi tretja oseba, ki jo v ta namen določi kupec. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika. V ta namen lahko neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Odstop od pogodbe sporoči:

Da se rok za odstop od pogodbe upošteva, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom roka za odstop od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če kupec od te pogodbe odstopi, mu ponudnik, od čigar pogodbe je kupec odstopil, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Takšno povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnika zagotavljata varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Več o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Uporabnik.Rokus-Klett.si, Seminarji.Rokus-Klett.si, Devetletka.net in Srednja.net si lahko preberete tukaj, o varstvu osebnih podatkov na Modrijan-izobrazevanje.si tukaj, o varstvu osebnih podatkov na Modra-akademija.si pa tukaj.

Piškotki

Med brskanjem po spletnih straneh ponudnikov se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletni strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Uporabnik ali registrirani uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne.

Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo tukaj in v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na uporabo aplikacij ponudnikov, se najprej obrnite na e-poštni naslov podpora@rokus-klett.si oz. podpora@modrijan-izobrazevanje.si.

Pristojnost za izvensodno reševanje sporov

Ponudnika v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obveščata, da ne priznavata nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Ponudnika na svoji spletni strani objavljata elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pristojnost za reševanje sporov

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnika si pridržujeta pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnika se obvezujeta, da bodo veljavni pogoji vedno dostopni na straneh Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Uporabnik.Rokus-Klett.si, Seminarji.Rokus-Klett.si, Devetletka.net, Srednja.net, Modra-akademija.si in Modrijan-izobrazevanje.si.

Ponudnika lahko kadarkoli neomejeno spremenita, ukineta ali prekineta katerikoli del storitve, pa tudi dostopnost katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnika vzpostavita dodatne omejitve nekaterih lastnosti in delov storitve ali pa posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku omejita dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.