PRIMER DOBRE PRAKSE: VAJE ZA SPRETNE PRSTE

Nasmejana deklica s pobarvanimi prsti

Učiteljice razrednega pouka v svoji praksi opažamo, da ima vse več učencev prve triade v osnovni šoli vedno pogostejše težave na področju motorike, učenja, vedenja in medsebojnih odnosov. Pri razvijanju otrokovih spretnosti so pomembne senzomotorične izkušnje in povratne informacije, ki jih otroci dobijo od odraslih bodisi doma bodisi v vrtcu ali šoli. Zato že tretje leto zapored izvajamo vaje za zaznavanje in obvladovanje telesa, ki smo jih poimenovale »vaje za spretne prste«. Z njimi spodbujamo razvoj grobe in fine motorike ter socialnih, emocionalnih, kognitivnih in komunikacijskih veščin.

Pri vajah za zaznavanje in obvladovanje telesa izhajamo iz teorije o senzorni integraciji, ki jo je v šestdesetih letih dvajsetega stoletja razvila dr. Anna Jean Ayres. Senzorna integracija je otrokova zmožnost čutenja, razumevanja in organiziranja čutilnih informacij iz njegovega telesa in iz okolja v smiselno celoto. Kadar je integracija celostna in uravnovešena, ima otrok izredno velike možnosti za učenje, ustrezno vedenje in boljše uravnavanje gibanja (Emmons in Anderson, 2006).

Vaje za zaznavanje in obvladovanje telesa potekajo v dveh delih. Prvi zajema tematske gibalne vaje, ki spodbujajo razvoj grobe motorike; izvajajo se v telovadnici.

Drugi sklop vaj pa izvajamo v učilnicah kot delo po postajah, kjer učenci ravnajo z različnim materialom, s čimer spodbujamo razvoj ostalih veščin.

Vaje smo izvajale enkrat tedensko v določenem zaporedju, in sicer so bile prvo šolsko uro na vrsti gibalne vaje v telovadnici, naslednjo šolsko uro pa so učenci po postajah delali s konkretnim materialom. Za osnovo smo uporabile odpadni material, saj ga učenci poznajo, prav tako pa je lahko dostopen. Vaje za spretne prste tudi povezujemo s cilji iz učnega načrta. Še posebej dobro jih lahko povežemo s slovenščino (grafomotorika, predopismenjevalne spretnosti, igra vlog idr.), matematiko (štetje, razvrščanje, računanje idr.) in spoznavanjem okolja (življenjska okolja, poklici, promet idr.).

Učiteljice smo po izvedenih vajah opažale pozitivne učinke vadbe. Takoj po izvedbi vaj so bili učenci bolj umirjeni, sproščeni in dovzetni za nadaljnje delo pri pouku. Lažje so sledili navodilom in poteku dela. Učenci so napredovali v različnih grobo- in finomotoričnih spretnostih, okrepili so trajanje svoje pozornosti, natančnosti in vztrajnosti. Zmanjšale so se njihove vedenjske težave, okrepili pa sta se njihova samopodoba in samokontrola telesa. Med vrstniki je bilo manj konfliktnih situacij, povečala se je njihova motivacija za delo, hkrati pa se je izboljšala tudi celotna razredna klima.

Vaje smo zbrale v zbirki z naslovom Vaje za spretne prste, ki bo izšla 1. 9. 2020. Zbirka obsega 35 tematskih vadb v telovadnici in 100 konkretnih primerov finomotoričnih vaj v razredu. Namenjena je vzgojiteljem, učiteljem, socialnim delavcem in specialnim pedagogom, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki od 3. do 8. leta starosti. Strokovnim delavcem omogoča lažjo in boljšo organizacijo pedagoškega dela, ki otrokom ponuja možnost učenja prek igre in kakovostnega raziskovanja okolja, s poudarkom na učenju prek senzornih izkušenj. Prav tako pa je tudi edinstven priročnik za starše, ki želijo svojim otrokom ponuditi raznolike aktivnosti za njihov razvoj.

Cena: 34 EUR

Svoj izvod lahko naročite TUKAJ. Naročilo lahko oddate tudi po e-pošti (narocila@rokus-klett.si) ali na telefonski številki 080 19 90.

V zahvalo za vaše zaupanje vam krijemo stroške pošiljanja.

Avtorice prispevka: mag. Bojana Krašovec, Nina Sovinc in Anja Bizjak

Viri in literatura: Emmons, P. G., Anderson, L. M. (2006). Understanding sensory dysfunction: learning, development and sensory dysfunction in autism spectrum disorders, ADHD, learning disabilities and bipolar disorder. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.