DRŽAVNA MEJA REPUBLIKE SLOVENIJE

Obris Slovenije z zastavo na sredini

Z začetkom izvajanja arbitražne odločitve je vlada Republike Slovenije uzakonila potek državne meje s Hrvaško. Zakon o evidentiranju državne meje (Uradni list RS, št. 69/71) je bil v državnem zboru sprejet 27. 11. 2017, veljati pa je začel 9. 12. 2017. Zakon ureja evidentiranje državne meje s Hrvaško v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10), ki je bila razglašena 29. junija 2017.

Že v Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je bila sprejeta 25. junija 1991, je bila v II. členu zapisana določitev meje nove samostojne države Republike Slovenije: »Državne meje Republike Slovenije so mednarodno priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje SFRJ.«

Z Avstrijo, Italijo in Madžarsko je Slovenija po osamosvojitvi sprejela akte, ki so potrdili nasledstva sporazumov, ki so bila v zvezi z mejo sprejeta v času SFRJ.

Državna meja med Slovenijo in Hrvaško pa je kljub številnim poskusom ostala neurejena. Sporna ni bila samo meja na morju, o kateri se je v javnosti največ govorilo, ampak tudi določeni deli meje na kopnem. Meja med državama je bila zadnja desetletja pred osamosvojitvijo izredno prehodna. Območja vzdolž meje so se medsebojno prepletala (gospodarsko, socialno, sorodstveno in kulturno). Zato je sprememba obmejnega režima zelo zarezala v življenje ljudi in jim ga precej otežila. Da bi državi uredili to področje, sta novembra 2011 v Stockholmu podpisali arbitražni sporazum.

Naloga arbitražnega sodišča je bila določitev:

– meje med Republiko Slovenijo in Hrvaško na morju in na kopnem,

– stika Slovenije z odprtim morjem in

– režima za uporabo ustreznih morskih območij.

Povzetek določil arbitražne razsodbe, podanih v obliki infografike:

Arbitrazna_razsodba_27072017-1.jpg

Vir: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2010/Arbitrazni_sporazum/Arbitrazna_razsodba_27072017.pdf

Vlada Republike Slovenije je takoj po izreku razsodbe sprejela vse ukrepe, potrebne za implementacijo Arbitraže.  Na spletni strani vlade RS (http://www.vlada.si/teme_in_projekti/arbitraza/) je objavljen kartografski potek meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

shutterstock_1038255928

Reka Kolpa, hrvaško Kupa, mejna reka med Slovenijo in Hrvaško

Avtorica prispevka: Helena Verdev


SLOVARČEK IZRAZOV

Arbitraža: razsodišče v nesodnih sporih

Arbitraža je sporazumni razsojevalni postopek reševanja spora. Stranke se dogovorijo, da bodo spor predložile arbitrom, ki bodo izdali dokončno odločitev. Postopek ni javen. Arbitre, razsojevalce, določijo stranke same.

Arbiter: razsodnik v nesodnih sporih, ki ga izbereta stranki